2

vestigingsadres

Rake Vragen BV

Het Veer 38

1633 HE Avenhorn

bezoekadres

Rake Vragen BV

Pakhuisstraat 9

1621 GL Hoorn

bedrijfsinformatie

KvK nr 77210417

BTW id nummer NL826411216B01

IBAN NL56 RABO 0376 1474 90

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die gekocht en geleverd zijn via www.rakevragen.com of die via een overeenkomst met Rake Vragen B.V. tot stand zijn gekomen.

 

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Algemeen

Artikel 3 Voorwaarden fysieke producten

Artikel 4 Voorwaarden digitale producten

Artikel 5 Voorwaarden fysieke diensten

Artikel 6 Voorwaarden online diensten

Artikel 7 Prijzen en betaling

Artikel 8 Intellectueel eigendom en gebruik materialen

Artikel 9 Klachten

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Artikel 11 Privacy

Artikel 12 Overig

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1 Definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rake Vragen BV en afnemer van producten en diensten, zowel fysiek als digitaal, zoals aangeboden op www.rakevragen.com (hierna te noemen: klant).
 2. Onder ‘klant’ wordt verstaan de rechtspersoon die de overeenkomst met Rake Vragen BV sluit.
 3. Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan de natuurlijke persoon die aangemeld is om een workshop, opleiding of training te volgen.
 4. Onder ‘uitvoerder’ wordt verstaan de persoon die namens Rake Vragen BV een dienst verleent, waaronder bijvoorbeeld een training geven, coaching, intervisie begeleiding, een lezing of presentatie geven of gespreksbegeleiding.
 5. Onder ‘workshops of trainingen of opleidingen’ wordt verstaan een door Rake Vragen georganiseerde scholing bestaande uit een of meerdere dagen waarvoor individuele personen zich kunnen aanmelden.
 6. Onder ‘fysieke producten’ wordt verstaan het gedrukte boek en de kaartenset.
 7. Onder ‘digitale producten’ wordt verstaan toegang voor een bepaalde periode tot (een deel van) het digitale platform via individuele inloggegevens. De app Rake Vragen is géén digitaal product omdat de overeenkomst met het besturingsplatform gesloten wordt en niet met Rake Vragen BV. Iets soortgelijks geldt voor e-books en luisterboeken: die worden via andere platforms aangeboden en afgerekend en vallen dus niet onder deze algemene voorwaarden.
 8. Onder ‘fysieke diensten’ wordt verstaan evenementen die op een of meerdere vooraf bepaalde data plaatsvinden op een specifieke locatie en waarvoor fysieke aanwezigheid van deelnemers en uitvoerder vereist is.
 9. Onder ‘online diensten’ wordt verstaan alle coachings, trainingen, opleidingen, workshops, webinars enzovoorts die online gegeven worden.
 10. Onder ‘blended’ wordt verstaan een combinatie tussen fysieke producten en/of diensten met digitale producten of online diensten. In geval van blended gelden de artikelen die bij ieder deel van het aanbod horen.
 11. Onder ‘opdrachten’ worden alle inschrijvingen voor diensten verstaan, zowel fysiek als online, en alle bestellingen voor fysieke of digitale producten.

Artikel 2 Algemeen

 1. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Rake Vragen BV, vertegenwoordigd door Siets Bakker schriftelijk is bevestigd.
 2. Alle betalingen dienen door overschrijving op de aangegeven bankrekening te geschieden of via de betaalprocedure op www.rakevragen.com Andere vormen van betaling worden niet geaccepteerd.
 3. Afspraken met en toezeggingen van derden zijn niet geldig.
 4. De klant erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door de opdracht te plaatsen, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de klant zijn verworpen. Een verwijzing naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
 5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht.
 6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rake Vragen BV met haar klanten te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door klanten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Een e-mail wordt gelijkgesteld aan ‘schriftelijk’.

Artikel 3 Voorwaarden fysieke producten

 1. Ten behoeve van het versturen van fysieke producten zijn adresgegevens nodig. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en nooit gedeeld met derden.
 2. De uitzondering op lid 1 van dit artikel is ten behoeve van de frankering, hiervoor wordt gebruik gemaakt van MyParcel. Met MyParcel is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 3. Fysieke producten kunnen -mits onbeschadigd en in originele verpakking- na overleg retour gezonden worden. De verkoopprijs minus € 7,50 verzend- en betaalkosten zal worden teruggestort.

Artikel 4 Voorwaarden digitale producten

 1. Rake Vragen BV maakt gebruik van de algemeen geaccepteerde standaarden voor digitale producten. Er zijn zo veel mogelijk maatregelen getroffen om inhoud en klantinformatie te beschermen en te beveiligen.
 2. Ten behoeve van het toegang geven tot digitale producten moet een account worden aangemaakt en een mailadres worden opgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en nooit gedeeld met derden.
 3. Het is in geen enkel geval toegestaan de inloggegevens van het account met anderen te delen of derden op andere wijze toegang te geven tot het digitale platform.
 4. Toegang tot de digitale producten is in geen geval overdraagbaar.
 5. Het is tevens niet toegestaan de inhoud publiekelijk te maken via Social Media, blogs of op welke andere wijze dan ook.
 6. De klant heeft het recht zich af te melden tijdens de looptijd van het digitale product. Dit gaat eenvoudig door af te melden in de mail of het account op te zeggen. Een restitutie is niet van toepassing en afmelden is onomkeerbaar.
 7. Op de verkooppagina’s staat van het betreffende product aangegeven hoe lang de klant toegang heeft tot de digitale producten.
 8. Er is geen recht van retour omdat het digitale producten betreft.

Artikel 5 Voorwaarden fysieke diensten

 1. De klant kan deelname tot 4 weken voor aanvang van de overeengekomen datum voor uitvoering, kosteloos annuleren of eenmalig verplaatsen binnen een termijn van 3 maanden.
 2. Bij annulering tussen 1 tot 4 weken van de overeengekomen datum voor uitvoering, wordt 50% van de overeengekomen kosten voor de uitvoering in rekening gebracht.
 3. Bij annulering van minder dan 1 week tot de overeengekomen datum voor uitvoering, worden de volledige kosten voor de uitvoering in rekening gebracht.
 4. Annulering kan alleen schriftelijk naar contact@rakevragen.com
 5. Bij onvoorziene omstandigheden kan de uitvoerder zich laten vervangen.
 6. De voorwaarden zoals in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 zijn van toepassing ongeacht de reden van annulering (bijvoorbeeld door overheid opgelegd beleid of anticipatie hier op).
 7. Rake Vragen BV zorgt voor locaties die voldoen aan alle eisen van een veilige en prettige leeromgeving. Koffie en thee voorzieningen zijn altijd inbegrepen, overige voorzieningen worden vermeld op de verkooppagina van de dienst.
 8. De deelnemer is gehouden aan maatregelen van de overheid. Bij gezondheidsklachten of positieve testuitslagen verwachten wij dat de klant thuisblijft. Een restitutie kan helaas niet van toepassing zijn. De deelnemer mag zich in deze omstandigheden wel laten vervangen door een ander persoon.
 9. Wanneer door maatregelen van de overheid de dienst op geplande datum geen doorgang kan vinden, wordt eenmalig een nieuwe datum binnen 3 maanden van de oorspronkelijke geplande datum gekozen. Indien ook deze geen doorgang kan vinden in verband met maatregelen van de overheid, zal op die datum een online variant worden aangeboden. De online variant beschouwen wij als gelijkwaardig aan de oorspronkelijk fysieke variant.
 10. Bij aanvullend beleid of op de maatregelen van de overheid van de klant of deelnemer of persoonlijke keuzes in hoe hiermee om te gaan zijn de bepalingen uit artikel 5, lid 1, 2 en 3 van toepassing.

Artikel 6 Voorwaarden online diensten

 1. Voor de digitale diensten maakt Rake Vragen BV gebruik van Zoom als platform. De instellingen in Zoom zijn ingericht op maximaal behoud van privacy.
 2. Deelnemers zijn niet verplicht om een camera aan te zetten. Het gebruik van de camera bevordert wel de opbrengst van de deelname.
 3. Op de verkooppagina van de online dienst wordt aangegeven of er een opname gemaakt zal worden, indien dit het geval is: wie er toegang hebben tot de opname en hoe lang de opnames beschikbaar blijven.
 4. Alle opnames worden opgeslagen op een beveiligd Vimeo account.
 5. Indien een deelnemer ongewenst in een opname te zien is dan zal in overleg met de uitvoerder de deelnemer onherkenbaar gemaakt worden of het stukje wordt uit de opname geknipt.
 6. Het is in geen enkel geval toegestaan de inloggegevens van het account met anderen te delen of derden op andere wijze toegang te geven tot het digitale platform.
 7. Toegang tot de digitale dienst is in geen geval overdraagbaar.
 8. Het is niet toegestaan eigen opnames te maken van digitale diensten.
 9. Het is tevens niet toegestaan de inhoud publiekelijk te maken via Social Media, blogs of op welke andere wijze dan ook.

Artikel 7 Prijzen en betaling

 1. De prijzen van alle producten staan op www.rakevragen.com Bij ieder product staat vermeld of de prijs inclusief of exclusief BTW is.
 2. Alle producten dienen in één keer en vooraf betaald te worden.
 3. Indien klant van andere betaalmogelijkheden dan beschikbaar op de website gebruik wil maken, kan hij een mail sturen naar contact@rakevragen.com Mogelijk worden voor afwijkende betalingsmogelijkheden extra kosten in rekening gebracht.
 4. Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige producten.
 5. Er wordt geen restitutie verleend bij prijswijzigingen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom en gebruik materialen

 1. Op alle teksten, materialen en vormgeving van producten heeft Rake Vragen BV de intellectuele eigendomsrechten.
 2. Tijdens en na deelname aan de workshop(s) en trainingen en de looptijd van digitale producten en diensten mag de deelnemer de materialen gebruiken.
 3. Het is niet toegestaan deze of inloggegevens te delen met derden, tenzij Rake Vragen BV hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 4. Uitvoerders van Rake Vragen BV zullen -waar mogelijk- altijd de bronnen met noemen.

Artikel 9 Klachten

 1. Klachten van klant of deelnemer moeten binnen 14 dagen na start van het product gemeld worden. Klachten die later worden ingediend worden wel behandeld maar het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling vervalt.
 2. Rake Vragen BV verplicht zich de klacht serieus te nemen en samen met de klant of deelnemer naar een oplossing te zoeken.
 3. Bij ontevredenheid over de kwaliteit van de geleverde producten of diensten of bij andere redenen van ontevredenheid, is de aangewezen weg om hierover direct in contact te treden met de uitvoerder.
 4. Als de klager niet tevreden was met het antwoord, moet hij/zij eerst direct schriftelijk contact opnemen met Siets Bakker, eigenaar en directeur van Rake Vragen BV. Dit kan via siets@rakevragen.com. Als zij de uitvoerder was of ook deze stap niet naar tevredenheid wordt afgerond, staat deze klachtenprocedure open.
 5. Klachten moeten schriftelijk ingediend worden op het volgende mailadres: klachten@rakevragen.com
 6. Voor iedere ontvangen klacht treedt de klachtenprocedure in werking. De klachtenprocedure is staat op: www.rakevragen.com/klachtenprocedure/

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Rake Vragen BV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
 2. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., emotionele schade is uitgesloten.
 3. In geval van een toerekenbare tekortkoming, kan de klant Rake Vragen BV schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn om de verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 11 Privacy

 1. Tijdens de fysieke en online diensten worden geen foto’s of andere opnamen van deelnemers gemaakt door Rake Vragen BV, tenzij het bij de online dienst onderdeel is van het aanbod. Dit is dan altijd vooraf op de verkooppagina duidelijk aangegeven en zal aan het begin van de online dienst expliciet genoemd worden.
 2. Het is deelnemers ook niet toegestaan foto’s of andere opnamen te maken van andere deelnemers zonder toestemming vooraf.
 3. Bij de fysieke en online diensten wordt geen deelnemerslijsten uitgereikt, noch wordt uitgebreide persoonlijke informatie.
 4. In de uitvoering zal door uitvoerders nooit naar specifieke detailinformatie gevraagd worden wanneer samen casuïstiek behandeld wordt. Rake Vragen BV vraagt de deelnemers om dit tijdens de oefeningen ook niet te doen.
 5. Als een deelnemer contact wil houden met een andere deelnemer zal hij dat zelf direct bij die andere deelnemer moeten vragen. Rake Vragen BV bemiddelt hier niet in.
 6. Bij iedere interactie tussen de bezoeker van deze website en Rake Vragen, is de AVG van toepassing. Hoe de privacy gewaarborgd wordt staat in de privacyverklaring.

Artikel 12 Overig

 1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen de klant en Rake Vragen BV overeengekomen zijn.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Bij eventuele geschillen zijn zowel de klant als Rake Vragen BV verplicht om zich in te spannen om het geschil onderling op te lossen, voordat het geschil aan de rechter voorgelegd wordt.
 2. Indien klant en Rake Vragen BV er onderling niet uitkomen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Alkmaar.
 3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

1 september 2023